Skip to main content

Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

File đính kèm

Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

File đính kèm

Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán năm 2023 cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

File đính kèm

Quyết định về việc bổ sung nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

File đính kèm

Quyết định về việc bổ sung nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

File đính kèm

Quyết định về việc công bố công khai về việc điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

File đính kèm
Subscribe to Tiếp cận thông tin

Về ICT

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, được thành lập theo Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Các bài viết

Liên Hệ

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Center of Information and Communication Technology