Skip to main content

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền Thông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh An Giang có chức năng:

  • Quản lý, vận hành và khai thác các hệ thống hạ tầng thông tin và truyền thông dùng chung trên địa bàn tỉnh như: Trung tâm tích hợp dữ liệu, Trung tâm điều hành đô thị thông minh, hệ thống mạng diện rộng (mạng WAN), mạng truyền số liệu chuyên dùng, hội nghị truyền hình trực tuyến… đảm bảo kỹ thuật và an toàn, an ninh thông tin.

  •  Quản trị, vận hành và nâng cấp, phát triển các hệ thống phần mềm dùng chung trên địa bàn tỉnh như: Quản lý văn bản và điều hành công việc, Một cửa, Dịch vụ công trực tuyến, các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Email công vụ… đảm bảo hệ thống luôn hoạt động 24/24h và đảm bảo tính đồng bộ, tích hợp, khả năng kết nối, chia sẻ thông tin.

  • Tổ chức thu thập và xử lý thông tin về an toàn mạng Internet, điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố ảnh hưởng đến an toàn, an ninh thông tin và tham gia cảnh báo sớm với nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

  • Phát triển lĩnh vực nội dung số; Xây dựng, triển khai và cung cấp sản phẩm, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực Thông tin và Truyền thông cho các cơ quan nhà nước trong và ngoài tỉnh và cho xã hội.

  • Tổ chức tư vấn, thiết kế, thẩm tra, giám sát, tư vấn đấu thầu các chương trình, công trình, dự án đầu tư và hạng mục công việc thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật; Đo, kiểm định, kiểm thử các chỉ tiêu kỹ thuật và chất lượng các phần mềm,thiết bị thuộc lĩnh vực Thông tin và truyền thông. Tư vấn, thiết kế, cung cấp và phát triển các sản phẩm phần mềm, phần cứng và nội dung số...

  • Liên doanh, liên kết trong việc tập huấn, đào tạo nguồn nhân lực; triển khai các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

  • Truyền thông và tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, các sự kiện về công nghệ thông tin và truyền thông; thiết kế, xuất bản các ấn phẩm thông tin và truyền thông trong và ngoài tỉnh.

  • Quản lý, cung cấp các dịch vụ duy trì và phát triển hệ thống truyền thanh trên địa bàn tỉnh (cụm Thông tin cơ sở; cụm thông tin đối ngoại, bản tin điện tử,...) 

  • Tổ chức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành Thông tin và Truyền thông; Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.”

  • Các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông giao.

Về ICT

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, được thành lập theo Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Các bài viết

Liên Hệ

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Center of Information and Communication Technology