Skip to main content

Tư vấn và Giám sát

- Tư vấn, thiết kế, giám sát,... Các chương trình, công trình, dự án đầu tư và hạng mục công việc thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông theo quy định.
- Tư vấn, thiết kế, giám sát triển khai các dự án hệ thống thông tin trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

Về ICT

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, được thành lập theo Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Các bài viết

Liên Hệ

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Center of Information and Communication Technology